بستن
سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وینه لطفا منتظر بمانید...

مرتضی رجبی
آثار مرتضی رجبی
تعداد آثار
7
نقاشان همکار گالری
معرفی و آثار ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺟﺒﯽ مرتضی رجبی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۶۸/۱۱/۹ و فارغ التحصیل رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ است. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ها: ...

توضیحات

www.vineh.art
برو پایین

معرفی و آثار ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺟﺒﯽ

مرتضی رجبی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۶۸/۱۱/۹ و فارغ التحصیل رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ است.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ها:

*ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ، ﭘﺮﻓﻮرﻣﻨﺲ آرت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع “اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ” ﮔﺎﻟﺮی دﯾﺪه ﺳﺎل ۱۳۹۳

 *ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ “ﭘﺮﺳﻪ در ﻣﻦ” ﮔﺎﻟﺮی دﯾﺪه ﺳﺎل ۱۳۹۲

 *ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻮان ﺳﺎل ۹۲ و ۱۳۹۱

 *ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ “ﺗﮑﻪ” ﮔﺎﻟﺮی ﺻﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۷

 *ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ “ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ” ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎل ۱۳۹۷

 

ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم

 * ﻧﻔﺮ اول در رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﺳﺎل ۱۳۸۵

 *ﻧﻔﺮ اول در رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﺳﺎل ۱۳۸۷

 *ﻧﻔﺮ اول در رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

 * ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺟﻮان ﺑﺮﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۱

و ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺂت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎ ۱۳۹۶