بستن
سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وینه لطفا منتظر بمانید...

اثر شماره 31 مجموعۀ آینه؛ آنالی وکیلی کداثر:MC-AVUN031

اثر شماره 31 مجموعۀ آینه؛ آنالی وکیلی کداثر:MC-AVUN031

850,000 تومان

سال خلق اثر

اندازه

تکنیک

توضیحات نقاشی

www.vineh.art

این مجموعه چاپ که با نام "آینه" شناخته می‌شود، زیر نظر احمد وکیلی اجرا شده است. در بخشی از استیتمنت این آثار که وکیلی شخصاً به نگارش درآورده، چنین آمده است:

"چاپ‌هـای دسـتی در دنیـای امـروز یکـی از مهم‌تریـن مدیاها بـرای درک زبان تصویر اسـت. وجود مقاطع کارشناسـی ارشـد در بسـیاری از دانشـگاه‌های دنیا و برگزاری رویدادهای بسـیار توسـط بنیـان‌هـای معتبـر در کل جهـان نشـان از برحق بودن این سـخن دارد. در فراگیـری چاپ‌هـای دسـتی هنرجـو در اولیـن حرکـت بایـد ذهـن خـود را معکـوس کند، به ایـن معنـی کـه هرآنچه روی پلیـت طراحی می‌کند معکوسـش چاپ خواهد شـد. این آغاز اسـت و در ادامـه هـزار نکته باریک‌تـر از مو... ویژگـی دیگـر چاپ‌هـای دسـتی مسـاله تعـدد نسـخه (تکثیـر بـه صـورت محـدود) و در نتیجـه قیمـت مناسـب آن اسـت.

این نکتـه در سـطح فرهنگـی بـه ارتقـاء فهـم جامعـه از تصویـر منجر شـده و بـه رشـد فرهنـگ دیـواری کمـک خواهـد کـرد. از طرف دیگـر می‌تـوان کلکسیون‌های چـاپ دسـتی را شـاهد بـود کـه به اقتصـاد هنر کمـک می‌کننـد. ایـن ویژگی اهمیـت چاپ‌های دسـتی را بـه اثبات می‌رسـاند. هنرجویانـی کـه بـه چـاپ‌هـای دسـتی علاقـه‌منـد مـی‌شـوند، بایـد درک درسـتی از طراحی داشـته باشـند. ذهـن خالق و آگاهـی از تحـولات طراحی معاصر لازمه شـروع و ادامـه چاپ‌های دسـتی اسـت. در صـورت عـدم درک عمیـق و خلاق از طراحـی متاسـفانه فقط جنبـه تکنیکی چـاپ رشـد کـرده و اثـر در حـد نـازل باقی خواهـد ماند.  

 مجموعــه "آینــه" حاصــل یــک ســال و نیــم تــلاش هنرمندانــی اســت کــه هرکــدام بــا تعبیــر و ذهنیــت خــود نســبت بــه تصویــر کشــیدن آن تــلاش کرده‌اند. گـروه سـوم در واقـع سـومین دوره شـاگردانی هسـتند کـه بـا مـن طراحـی و چـاپ را تجربـه کرده‌انـد. تمامـی آثـار عـلاوه بـر امضـا دارای اعتبـار نامـه هنرمنـد و کارگاه اسـت."