بستن
سبد خرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وینه لطفا منتظر بمانید...

سگ ولگرد؛ مجموعه اتباع بیگانه کداثر:MR-FSD02

سگ ولگرد؛ مجموعه اتباع بیگانه کداثر:MR-FSD02

1,800,000 تومان

سال خلق اثر

اندازه

تکنیک

توضیحات نقاشی

www.vineh.art

استیتمنت ﭘﺮوژه ی اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ _ و اﯾﻦ اﻣﺮﯾﺴﺖ دﺷﻮارﺗﺮ _ آﻧﭽﻪ را ، ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ. و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ، "ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ " . ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ، ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺟﻤﻼت ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دارای ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﺎص و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪد آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻫﺮ ، دﯾﺪن درﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺠﺎد . ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی آن ﺑﻮده ام و ﻫﺴﺘﻢ ﻓﺮم اﺳﺖ ﻓﺮﻣﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺪام ﺣﺸﺮات و ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ آﻧﻬﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﺸﺮات از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮم اﻧﺪام آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﮐﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎد ﻫﻤﻮاره در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻬﺪام اﯾﺴﺘﺎده و اﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دروﻧﯽ ﮐﺮدن آن را دارد.